Obchodní podmínky

1. Základní údaje

Dodavatel – sídlo společnosti:

Zuriel s.r.o. Kunčice 123 503 15 Nechanice IČ: 28788214 DIČ: CZ28788214
vedeno u KS v HK, oddíl C, vložka 27821

Bankovní spojení: 2114074808/2700 (UniCredit Bank)

Bankovní spojení pro zahraničí: CZ6420100000002700183281 (Fio banka a.s.) 

SWIFT: FIOBCLZPPXXX 

 

Kontaktní adresa:

Zuriel s.r.o.
Obchodní dům DON - 2. patro
Gočárova třída 1517/26
500 02 Hradec Králové
Telefon: +420 602 191 636
Email: info@zuriel.cz

 

Podle zákona o elektronické evidenci tržeb, je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak do 48 hodin.

 

2. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.zuriel.cz. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatel) a kupujícího (zákazník). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.

Podáním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí (v platném a účinném znění v době odeslání objednávky).

3. Objednávka zboží

Katalog běžně dodávaného zboží je umístěn na internetových stránkách www.zuriel.cz. K objednání zboží je nutno vyplnit objednávkový formulář a objednávku odeslat. Odeslaná objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy a slouží zároveň k rezervaci zboží. U jednotlivých položek zboží lze najít jejich ceny, ceny za dopravu a další poplatky jsou umístěny na stránce „ Dodací podmínky“. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena zboží včetně souvisejících poplatků a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení. Dodavatel nemůže zaručit okamžitou dostupnost objednaného zboží, jeho dostupnost bude vždy potvrzena po odeslání objednávky.

4. Zrušení objednávky

Bez udání důvodu lze objednávku zrušit ze strany zákazníka i dodavatele v době před potvrzením objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit. Po uzavření kupní smlouvy je možné objednávku zrušit jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

5. Reklamace a záruční podmínky

Záruční lhůta, která činí u spotřebního zboží 24 měsíců, začíná běžet převzetím zboží. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci (expirace), skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové v záruční době začíná běžet nová záruka.

Spotřebitel má při uplatnění záruky:

 • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy,
 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, tatáž práva spotřebiteli náleží, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití.
 • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

Kupující má právo odmítnou převzetí zásilky, pokud se neshoduje s kupní smlouvou, a to v případě, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud kupující poškozenou zásilku převezme, je nutné poškození uvézt v předávacím protokolu dopravce.

O reklamaci nás, prosím, neprodleně informujte, písemně, nebo telefonicky, ještě před odesláním reklamovaného zboží. Váš nárok posoudíme a individuálně vyřešíme. Následně Vám vydáme písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Pokud kupující posílá reklamované zboží zpět, musí být zásilka důkladně zabalená. Balík by měl obsahovat reklamované zboží včetně příslušenství, popis závady a kontaktní údaje kupujícího (adresa, telefonní číslo, email). Doporučujeme také přiložit ke zboží kopii dokladu o nákupu, popř. číslo objednávky. Bez těchto údajů není možné identifikovat původ a závadu zboží.

Záruka se nevztahuje na závady, které vznikly špatným, nepřiměřeným zacházením. Prodávající může odmítnout reklamované zboží, pokud je znečištěné, popř. nesplňuje základní hygienické předpoklady.

Reklamaci včetně odstranění vady vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Po dobu vyřizování oprávněné reklamace se prodlužuje záruční doba o dobu trvání reklamace. Je-li reklamace neoprávněná, záruční doba se neprodlužuje. Pokud byla řešením reklamace výměna zboží za nové, záruční doba začíná běžet znovu od data vyřízení reklamace. O vyřízení reklamace je kupující informován emailem, který uvedl v koktaktních údajích.

6. Odstoupení od smlouvy

 

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží v případě, že se jedná o Koncového spotřebitele a nikoliv o Podnikatelský subjekt. Toto právo může zákazník realizovat osobním vrácením zboží nebo doručením zboží na vlastní náklady.

 

Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá zboží, které od podnikatele obdržel, na adresu společnosti Zuriel s.r.o. (Obchodní dům DON – 2. Patro, Gočárova třída 1517/26, 500 02 Hradec Králové) spolu s číslem objednávky a číslem bankovního účtu pro vrácení peněz, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, a na své náklady.

 

Zboží by měl kupující vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté a pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Kupující odpovídá Zurielu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat, s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. To neplatí, pokud podnikatel nesdělil spotřebiteli informace podle ustanovení § 1820 odst. 1 písm. f.

 

Zboží je nutno poslat doporučeně a pojištěné, protože neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám. Nelze jej poslat na dobírku, takto zaslané zboží nebude přijato a bude vráceno zpět zákazníkovi.

 

Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu Zuriel s.r.o. bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Podnikatel vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

 

Odstoupí-li kupující od smlouvy, Zuriel však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží Zurielu odeslal.

 

Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Podnikatel uhradí spotřebiteli náklady spojené s vrácením zboží, jestliže neupozornil kupujícího o povinnosti nést tyto náklady v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g.

 

Poskytuje-li prodávající se zbožím dárky, je kupující povinen při odstoupení od smlouvy poslat spolu s vráceným zbožím také dárky. Nebudou-li dárky vráceny, bude to chápáno jako bezdůvodné obohacení spotřebitele.

 

Pokud neoznámí kupující vadu včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

 

7. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů zákazníka je poskytována v souladu s platným zákonem České republiky č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Společnost Zuriel s.r.o. se při zpracování osobních údajů řídí příslušnými právními předpisy, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů („GDPR“). Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

Společnost Zuriel s.r.o. shromažďuje tyto kontaktní údaje: jméno a příjmení, doručovací a fakturační adresa, emailová adresa, telefon, a to za účelem odeslání zboží, komunikace se zákazníky, uzavření kupní smlouvy, vymáhání práv z kupní smlouvy a k marketingovým účelům. Zákazník souhlasí s tím, že tyto údaje mohou být použity prodávajícím k výše uvedenému účelu, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Zákazník je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a je povinen informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Zákazník potvrzuje, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Osobní údaje jsou zpracovávány, kupní smlouvy jsou prodávajícím archivovány v elektronické formě a jsou přístupné pouze prodávajícímu. Dle zákona o ochraně osobních údajů má zákazník právo přístupu ke svým osobním údajům. Má právo požadovat po prodávajícím informaci o zpracování svých osobních údajů a prodávající je povinen mu tuto informaci předat. Má právo požadovat, jak jsou osobní údaje zpracovávány, požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, údaje nechat aktualizovat nebo opravit a má právo požadovat výmaz těchto osobních údajů. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se může zákazník obrátit na společnost Zuriel s.r.o. nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může zpracováním osobních údajů pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele, jímž může být přepravní společnost, externí účetní firma a osoby zajišťující provozování webových stránek. Osobní údaje zákazníka nebudou předávány žádným jiným třetím osobám. Odesláním registračního formuláře či objednávky zákazník potvrzuje, že je seznámen s podmínkami zpracování osobních údajů a že je v plném rozsahu přijímá.

 

Udělíte-li souhlas se zasíláním obchodních sdělení zaškrtnutím políčka „Souhlasím se zasílání akčních nabídek - newsletterů“, bude společnost Zuriel s.r.o. dále zpracovávat vaše údaje za účelem zasílání newsletterů a obchodních sdělení. Tento souhlas máte právo kdykoliv odvolat písemně na email info@zuriel.cz.

 

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce

Úřední inspektorát - oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

 

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti 1. 1. 2016

 

 

Dodací podmínky

Dodací lhůty

V případě, že je zboží skladem, bude objednávka expedována nejdéle do 48 hodin od objednání (s výjimkou víkendu). V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné expedovat do 7 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího.


Platby

 • Dobírka – zboží zaplatíte při doručení Českou poštou.
 • Platba předem převodem – zboží zaplatíte na náš bankovní účet č. 2114074808/2700, variabilním symbolem je číslo objednávky.
 • Hotově – při osobním převzetí zboží.

 


Zaslání zboží na adresu Českou poštou - ČR

Obchodní balík – dobírka

129,- Kč

Obchodní balík – platba na účet

89,- Kč

DOPRAVNÉ ZDARMA při nákupu nad 2 500,- Kč s DPH při platbě převodem, při platbě na dobírku poplatek 40,- Kč.

 

Doručení balíku Českou poštou

 • zásilku vám standardně doručíme v rozmezí 8 - 18 hodin v pracovní dny (přesnou dobu doručení nelze ovlivnit). V případě nezastižení vám zanecháme oznámení a balík bude uložen na poště.
 • hmotnost balíku je omezena do 50 kg
 • zásilku vám doručíme následující pracovní den po jejím převzetí od odesílatele
 • cestu zásilky lze sledovat na internetu na webové stránce www.ceskaposta.cz/cz/nastroje/sledovani-zasilky.php po zadání jejího čísla

 


 

Zaslání zboží na adresu přepravní službou GLS - ČR

Dobírka

99,- Kč

Platba na účet

69,- Kč

DOPRAVNÉ ZDARMA při nákupu nad 1 500,- Kč s DPH při platbě převodem, při platbě na dobírku poplatek 30,- Kč.

 

Doručení balíku přepravní službou GLS

 • Standardní doručení balíku – V ideálním případě je vám balík dodán osobně. Vy pak svým podpisem potvrdíte, že doručení balíku proběhlo úspěšně a že jste balík převzali. Balík za vás může převzít i jiný člen domácnosti.
 • Jestliže nikdo není doma – GLS se zeptá vašich sousedů, jestli pro vás balík mohou převzít. Jestliže žádný ze sousedů váš balík převzít nemůže, GLS ho vrátí zpět do regionálního depa a v dalších pracovních dnech provede druhý a poté třetí pokus o doručení.
 • Oznámení o zásilce – Jestliže balík nelze doručit na uvedenou doručovací adresu, doručující řidič vám zanechá oznámení o zásilce. To obsahuje důležité informace, jako je jméno souseda nebo telefonní číslo GLS.
 • Druhý a třetí pokus o doručení – Jestliže se první doručení nezdařilo, podnikne GLS další pokus o doručení. Pro další pokus doručení můžete vybírat z několika variant doručení (původní adresa, jiná adresa či jiný příjemce, doručení balíku do GLS ParcelShopu, odmítnutí převzetí, vyzvednutí v GLS depu). Pokud si žádnou možnost nevyberete, GLS automaticky provede druhý pokus o doručení na původní adresu. V případě, že je též neúspěšný, následuje třetí pokus.
 • Doručovací služby a přepravní časy - GLS jako poskytovatel doručovacích služeb dodává balíky v pracovních dnech od pondělí do pátku – v ČR obvykle do 24 hodin. Tuto standardní doručovací dobu však nelze zaručit či garantovat. Balíky se přepravují po silnici a dopravní zácpy mohou vést ke zpoždění.
 • Platba kartou – V případě balíku na dobírku je jeho předání podmíněno úhradou doběrečného ze strany příjemce přímo kurýrovi GLS. Úhrada je možná v hotovosti i bezhotovostně platební kartou.
 • Cestu zásilky lze sledovat na internetu na webové stránce https://gls-group.eu/CZ/cs/sledovani-zasilek po zadání čísla zásilky.

 

Informování příjemce

 • GLS informuje příjemce o doručení prostřednictvím e-mailové nebo textové zprávy a dává mu možnost vybrat si z širokého spektra možností doručení. Tyto možnosti jsou k dispozici poté, když selže první pokus o doručení.
 • Objednané zboží obdržíte rychleji a pohodlněji, protože můžete ovlivnit místo a čas doručení, je-li třeba. Předejdete tak doručování balíku v době, kdy není přítomen nikdo, kdo by ho převzal.
 • První informaci obdržíte již před odesláním zásilky.
 • Předem jste informování o předpokládaném časovém okně pro doručení.
 • Získáte přímý přístup k možnostem doručení prostřednictvím odkazu uvedeného v e-mailové nebo textové zprávě.

 

Převzetí a reklamace

 • Jestliže nejste spokojeni s nějakým aspektem služeb GLS, dejte nám vědět. Míra poškození a ztrát je u GLS trvale na velmi nízké úrovni, protože GLS si značně cení spolehlivosti. Reklamaci můžete uplatnit online pomocí kontaktního formuláře GLS nebo můžete zavolat na informační linku GLS. Pro rychlé řešení reklamace je dobré znát číslo balíku.
 • Jestliže je balík zvenčí poškozen, můžete odmítnout balík převzít.
 • V případě zjevného poškození balíku můžete při doručení zkontrolovat jeho obsah. Doručující řidič zaznamená tuto kontrolu do protokolu, který vyhotoví společně s vámi.
 • Jestliže převezmete zvenčí neporušený balík a po jeho otevření zjistíte, že je obsah poškozen, reklamaci uplatněte přímo u odesílatele. GLS nemůže a nesmí kontrolovat obsah zasílaných balíků – poštovní tajemství.

 


Zaslání zboží na adresu přepravní službou PPL - ČR

Dobírka

139,- Kč

Platba na účet

99,- Kč

DOPRAVNÉ ZDARMA při nákupu nad 2 500,- Kč s DPH při platbě převodem, při platbě na dobírku poplatek 40,- Kč.

 

Doručení balíku přepravní službou GLS

 • řidič vás bude v den doručení telefonicky kontaktovat, aby s vámi domluvil podrobnosti předání, oznámí vám přibližný čas doručení, výši dobírky a další případné náležitosti
 • zásilku vám standardně doručíme v rozmezí 8 - 18 hodin v pracovní dny (přesnou dobu doručení nelze ovlivnit, ale lze ji upřesnit po kontaktu s řidičem). V případě nezastižení vám zanecháme oznámení a balík se pokusíme doručit ještě jednou následující pracovní den
 • hmotnost balíku je omezena do 50 kg
 • v určitých lokalitách ČR nabízíme i večerní doručení v rozmezí 17 - 21 hodin (seznam lokalit naleznete na webu PPL )
 • zásilku vám doručíme následující pracovní den po jejím převzetí od odesilatele
 • cestu zásilky lze sledovat na internetu na webové stránce www.ppl.cz po zadání jejího čísla (11 číslic)

 

Převzetí a reklamace

 • Při přebírání zásilky je nutné zkontrolovat obal zásilky – zjevnou vadu (poškození obalu) je nutné ihned oznámit a poznamenat do přepravního listu. Zásilku je tak možné převzít i s touto vadou bez obavy s následným uplatňováním případné škody
 • Obsah zásilky zkontrolujte po odjezdu řidiče, řidič nečeká na kontrolu obsahu při předávání – skryté vady je možné ohlásit do 3 dnů po převzetí zásilky a zažádat o sepsání zápisu o škodě

 

Komunikace s PPL

 • pro komunikaci s PPL výhradně používejte číslo zásilky (11 číslic)

 


Zaslání zboží do zahraničí (kromě Slovenska)

Zboží objednané ze zahraničí je potřeba uhradit předem bankovním převodem. Cenu poštovného Vám sdělíme na požádání. Dodací podmínky na Slovensko viz. níže.

 


Osobní odběr

Při objednávce si můžete zvolit jako dopravu osobní odběr. Osobní odběr je možný na adrese prodejny:

Zuriel s.r.o.
Obchodní dům DON - 2. patro
Gočárova třída 1517/26
500 02 Hradec Králové

každý pracovní den od desíti do osmnácti hodin. O připravené objednávce vás budeme informovat emailem. Případně nás můžete kontaktovat na telefonní číslo 602 191 636.

 

Obchodní a dodací podmínky - Slovensko

Obchodní podmínky

1. Základní údaje

Dodavatel – sídlo společnosti:

Zuriel s.r.o. Kunčice 123 503 15 Nechanice IČ: 28788214 DIČ: CZ28788214
vedeno u KS v HK, oddíl C, vložka 27821

Bankovní spojení pro zahraničí:  (Fio banka a.s.) 

IBAN:CZ6420100000002700183281

SWIFT: FIOBCLZPPXXX 

 

Kontaktní adresa:

Zuriel s.r.o.
Obchodní dům DON - 2. patro
Gočárova třída 1517/26
500 02 Hradec Králové
Telefon: +420 602 191 636
Email: info@zuriel.cz

 

 

Podle zákona o elektronické evidenci tržeb, je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak do 48 hodin.

2. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.zuriel.cz. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatel) a kupujícího (zákazník). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.

3. Objednávka zboží

Katalog běžně dodávaného zboží je umístěn na internetových stránkách www.zuriel.cz. K objednání zboží je nutno vyplnit objednávkový formulář a objednávku odeslat. Odeslaná objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy a slouží zároveň k rezervaci zboží. U jednotlivých položek zboží lze najít jejich ceny, ceny za dopravu a další poplatky jsou umístěny na stránce „ Dodací podmínky“. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena zboží včetně souvisejících poplatků a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení. Dodavatel nemůže zaručit okamžitou dostupnost objednaného zboží, jeho dostupnost bude vždy potvrzena po odeslání objednávky.

4. Zrušení objednávky

Bez udání důvodu lze objednávku zrušit ze strany zákazníka i dodavatele v době před potvrzením objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit. Po uzavření kupní smlouvy je možné objednávku zrušit jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

5. Reklamace a záruční podmínky

Záruční lhůta, která činí u spotřebního zboží 24 měsíců, začíná běžet převzetím zboží. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci (expirace), skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové v záruční době začíná běžet nová záruka.

Spotřebitel má při uplatnění záruky:

 • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy,
 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, tatáž práva spotřebiteli náleží, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití.
 • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

O reklamaci nás, prosím, neprodleně informujte, písemně, nebo telefonicky, ještě před odesláním reklamovaného zboží. Váš nárok posoudíme a individuálně vyřešíme. Následně Vám vydáme písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Reklamaci včetně odstranění vady vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

6. Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží v případě, že se jedná o Koncového spotřebitele a nikoliv o Podnikatelský subjekt. Toto právo může zákazník realizovat osobním vrácením zboží nebo doručením zboží na vlastní náklady.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá zboží, které od podnikatele obdržel, na adresu společnosti Zuriel s.r.o. (Obchodní dům DON – 2. Patro, Gočárova třída 1517/26, 500 02 Hradec Králové) spolu s číslem objednávky a číslem bankovního účtu pro vrácení peněz, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, a na své náklady.

Zboží by měl kupující vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté a pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Kupující odpovídá Zurielu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat, s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. To neplatí, pokud podnikatel nesdělil spotřebiteli informace podle ustanovení § 1820 odst. 1 písm. f.

Zboží je nutno poslat doporučeně a pojištěné, protože neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám. Nelze jej poslat na dobírku, takto zaslané zboží nebude přijato a bude vráceno zpět zákazníkovi.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu Zuriel s.r.o. bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Podnikatel vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, Zuriel však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží Zurielu odeslal.

Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Podnikatel uhradí spotřebiteli náklady spojené s vrácením zboží, jestliže neupozornil kupujícího o povinnosti nést tyto náklady v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g.

Poskytuje-li prodávající se zbožím dárky, je kupující povinen při odstoupení od smlouvy poslat spolu s vráceným zbožím také dárky. Nebudou-li dárky vráceny, bude to chápáno jako bezdůvodné obohacení spotřebitele.

Pokud neoznámí kupující vadu včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

7. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů zákazníka je poskytována v souladu s platným zákonem České republiky č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Společnost Zuriel s.r.o. se při zpracování osobních údajů řídí příslušnými právními předpisy, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů („GDPR“). Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

Společnost Zuriel s.r.o. shromažďuje tyto kontaktní údaje: jméno a příjmení, doručovací a fakturační adresa, emailová adresa, telefon, a to za účelem odeslání zboží, komunikace se zákazníky, uzavření kupní smlouvy, vymáhání práv z kupní smlouvy a k marketingovým účelům. Zákazník souhlasí s tím, že tyto údaje mohou být použity prodávajícím k výše uvedenému účelu, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Zákazník je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a je povinen informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Zákazník potvrzuje, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Osobní údaje jsou zpracovávány, kupní smlouvy jsou prodávajícím archivovány v elektronické formě a jsou přístupné pouze prodávajícímu. Dle zákona o ochraně osobních údajů má zákazník právo přístupu ke svým osobním údajům. Má právo požadovat po prodávajícím informaci o zpracování svých osobních údajů a prodávající je povinen mu tuto informaci předat. Má právo požadovat, jak jsou osobní údaje zpracovávány, požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, údaje nechat aktualizovat nebo opravit a má právo požadovat výmaz těchto osobních údajů. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se může zákazník obrátit na společnost Zuriel s.r.o. nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může zpracováním osobních údajů pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele, jímž může být přepravní společnost, externí účetní firma a osoby zajišťující provozování webových stránek. Osobní údaje zákazníka nebudou předávány žádným jiným třetím osobám. Odesláním registračního formuláře či objednávky zákazník potvrzuje, že je seznámen s podmínkami zpracování osobních údajů a že je v plném rozsahu přijímá.

 

Udělíte-li souhlas se zasíláním obchodních sdělení zaškrtnutím políčka „Souhlasím se zasílání akčních nabídek - newsletterů“, bude společnost Zuriel s.r.o. dále zpracovávat vaše údaje za účelem zasílání newsletterů a obchodních sdělení. Tento souhlas máte právo kdykoliv odvolat písemně na email info@zuriel.cz.

 

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce

Úřední inspektorát - oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

 

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 
 

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti 1. 1. 2016

 

Dodací lhůty

V případě, že je zboží skladem, bude objednávka expedována nejdéle do 48 hodin od objednání (s výjimkou víkendu). V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné expedovat do 7 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího.

 

Zaslání zboží na adresu přepravní službou GLS - Slovensko

Balík – dobírka

6,- Euro

Balík – platba na účet

5,- Euro

DOPRAVNÉ ZDARMA při nákupu nad 100,- Euro při platbě na účet, při platbě na dobírku poplatek 1,- Euro.

Pozn.: Objednávky do 10 EUR musí být hrazené dopředu na bankovní účet

 

Možnosti platby

 • Dobírka – zboží zaplatíte při doručení přepravní službou GLS.
 • Platba předem – zboží zaplatíte na náš bankovní účet číslo: 2700183281/8330 (Fio banka a.s.) vedený v SR u Fio banka a.s., IBAN: CZ6420100000002700183281, SWIFT: FIOBCZPPXXX, variabilním symbolem je číslo objednávky.
 • Hotově – při osobním převzetí zboží.

 

Doručení balíku

 • Standardní doručení balíku – V ideálním případě je vám balík dodán osobně. Vy pak svým podpisem potvrdíte, že doručení balíku proběhlo úspěšně a že jste balík převzali. Balík za vás může převzít i jiný člen domácnosti.
 • Jestliže nikdo není doma – GLS se zeptá vašich sousedů, jestli pro vás balík mohou převzít. Jestliže žádný ze sousedů váš balík převzít nemůže, GLS ho vrátí zpět do regionálního depa a v dalších pracovních dnech provede druhý a poté třetí pokus o doručení.
 • Oznámení o zásilce – Jestliže balík nelze doručit na uvedenou doručovací adresu, doručující řidič vám zanechá oznámení o zásilce. To obsahuje důležité informace, jako je jméno souseda nebo telefonní číslo GLS.
 • Druhý a třetí pokus o doručení – Jestliže se první doručení nezdařilo, podnikne GLS další pokus o doručení. Pro další pokus doručení můžete vybírat z několika variant doručení (původní adresa, jiná adresa či jiný příjemce, doručení balíku do GLS ParcelShopu, odmítnutí převzetí, vyzvednutí v GLS depu). Pokud si žádnou možnost nevyberete, GLS automaticky provede druhý pokus o doručení na původní adresu. V případě, že je též neúspěšný, následuje třetí pokus.
 • Doručovací služby a přepravní časy - GLS jako poskytovatel doručovacích služeb dodává balíky v pracovních dnech od pondělí do pátku – v ČR obvykle do 24 hodin. Tuto standardní doručovací dobu však nelze zaručit či garantovat. Balíky se přepravují po silnici a dopravní zácpy mohou vést ke zpoždění.
 • Platba kartou – V případě balíku na dobírku je jeho předání podmíněno úhradou doběrečného ze strany příjemce přímo kurýrovi GLS. Úhrada je možná v hotovosti i bezhotovostně platební kartou.
 • Cestu zásilky lze sledovat na internetu na webové stránce https://gls-group.eu/CZ/cs/sledovani-zasilek po zadání čísla zásilky.

 

Informování příjemce

 • GLS informuje příjemce o doručení prostřednictvím e-mailové nebo textové zprávy a dává mu možnost vybrat si z širokého spektra možností doručení. Tyto možnosti jsou k dispozici poté, když selže první pokus o doručení.
 • Objednané zboží obdržíte rychleji a pohodlněji, protože můžete ovlivnit místo a čas doručení, je-li třeba. Předejdete tak doručování balíku v době, kdy není přítomen nikdo, kdo by ho převzal.
 • První informaci obdržíte již před odesláním zásilky.
 • Předem jste informování o předpokládaném časovém okně pro doručení.
 • Získáte přímý přístup k možnostem doručení prostřednictvím odkazu uvedeného v e-mailové nebo textové zprávě.

 

Převzetí a reklamace

 • Jestliže nejste spokojeni s nějakým aspektem služeb GLS, dejte nám vědět. Míra poškození a ztrát je u GLS trvale na velmi nízké úrovni, protože GLS si značně cení spolehlivosti. Reklamaci můžete uplatnit online pomocí kontaktního formuláře GLS nebo můžete zavolat na informační linku GLS. Pro rychlé řešení reklamace je dobré znát číslo balíku.
 • Jestliže je balík zvenčí poškozen, můžete odmítnout balík převzít.
 • V případě zjevného poškození balíku můžete při doručení zkontrolovat jeho obsah. Doručující řidič zaznamená tuto kontrolu do protokolu, který vyhotoví společně s vámi.
 • Jestliže převezmete zvenčí neporušený balík a po jeho otevření zjistíte, že je obsah poškozen, reklamaci uplatněte přímo u odesílatele. GLS nemůže a nesmí kontrolovat obsah zasílaných balíků – poštovní tajemství.

 

Dodací lhůty na Slovensko

Zboží je doručováno do 2-3 pracovních dnů.

Sleva 2% pro registrované zákazníky

Novinky

26.04.2018 - 30.4.2018 máme otevřeno jen do 14:00 hodin

23.12.2017 - 25.12. 2017 - 1.1. 2018 máme na prodejně ZAVŘENO

Anketa

Košík 0 Kč

Měna:

CZK EUR